سایر بازی ها

00

:

16

تمام قدم ها : 2

شما موفق شدید!

تمام شد.

شما باختیت!

بازی به اتمام نرسید.